foundry patternsmodele odlewniczegießereimodelle

Projekty Unijne

 

 

MTM Modele Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem się przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC.

Zakres projektu obejmuję wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych (przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem) się przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC. Wdrożona technologia pozwali na zautomatyzowanie za pomocą maszyny CNC nanoszenie szpachli na powierzchnie modelu drewnianego i jej wykańczanie bezpośrednio na stanowisku frezowania.

W nowej technologii wszystkie czynności związane z pierwszy i zasadniczym etapem zabezpieczania powierzchni modelu będą w pełni zautomatyzowane, z wykorzystaniem maszyn numerycznie sterowanych, wyposażonych w innowacyjne oprzyrządowania. Pozwoli to skrócić cały proces technologiczny z 6 do 3 operacji oraz czas na naniesienia szpachli modelarskiej i jej wykończenie na powierzchni 1m2  z 10 do 6 godz.

W zakresie innowacji produktowej technologia pozwoli zwiększyć żywotność modelu o 20 % i ulepszyć produkt, o następujące parametry:

– zwiększona stabilność wymiarowa,

– lepsze zabezpieczenie powierzchni przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas formowania i usuwania modeli z formy,

– odporność na działanie czynników atmosferycznych, wilgoci z powietrza (mniejsze pęcznienie i odkształcanie się modeli w warunkach wilgotnego powietrza),

– lepsze zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników technologicznych, mniejsze deformacje modeli wywołane jednostronnym nawilgoceniem ciekłych składników mas formierskich (żywic, szkła wodnego, estrów, kwasów, itp.),

– zwiększenie odporności na erozyjne działanie form piaskowych.

Wartość projektu:  6 513 465,00 zł, koszty kwalifikowane  5 295 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 647 750,00 zł

Termin realizacji: 01.06.2018 – 30.05.2020 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MTM Modele Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, nr naboru POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17.

Tytuł projekt:

Opracowanie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem się przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych modeli drewnianych – przed zmianami wymiarowymi, deformacją i intensywnym zużywaniem się – przez zastosowanie wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC.

Przedmiotem projektu jest zakup usługi badawczej realizowanej przez Wydział Odlewnictwa AGH w Kr związanej z opracowaniem innowacyjnej technologii zabezpieczania powierzchni dużych drewnianych modeli odlewniczych przy zastosowaniu wielowarstwowych powłok tworzonych przy użyciu maszyn CNC. Zakres badań przewiduję 5 zadań: opracowanie nowej technologii nanoszenia powłoki ochronnej na modele drewniane z użyciem maszyn CNC (w tym stworzenie prototypu zespołu nanoszenia powłok), dobór w oparciu o testy laboratoryjne, parametrów technologicznych masy szpachlowej (lepkości, gęstości, temperatury, testy płynięcia,) w celu dostosowania jej do zmechanizowanego sposobu nanoszenia oraz 3 badania testowe: porównanie modeli zabezpieczanych sposobem tradycyjny i opracowaną metodą, oraz sposób zachowania się modeli zabezpieczonych w nowej technologi w kontakcie z czynnikami atmosferycznymi i technologicznymi (faza testowania). Badania mają za cel stworzenie innowacji procesowej i produktowej, gotowej do zaimplementowania w system produkcyjny.  W zakresie innowacji procesowej zakłada się że zostanie opracowana technologia pozwalająca na zautomatyzowanie za pomocą maszyny CNC nanoszenie szpachli na powierzchnie modelu drewnianego i jej wykańczania bezpośrednio na stanowisku frezowania, bez zdejmowania modelu z maszyny. Obecnie stosuję się metody ręczne zarówno w zakresie natryskiwania warstwy szpachli oraz w późniejszym je szlifowaniu. Powinno to przyczynić się do skrócenia całego procesu technologicznego z 6 do 3 operacji oraz czasu na naniesienie szpachli modelarskiej i jej wykończenie na powierzchni 1m2 z 10 do 6 h. W zakresie procedur innowacji produktowej badania pozwolą stworzyć produkt o znacznie lepszych parametrach technicznych: zwiększona stabilność wymiarowa, lepsze zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz zwiększoną odporność na zniekształcenia wynikające z oddziaływania czynników atmosferycznych oraz technologicznych panujących w odlewni.

Wartość projektu 123 000.00 zł, koszty kwalifikowane  100 000,00 zł

Dotacja z UE 85 000.00 zł

Termin realizacji: 15.03.2018 – 21.05.2018